Φορείς που δεν διαθέτουν τοπικό ΣΗΔΕ

Οι φορείς που ΔΕΝ διαθέτουν τοπικό ΣΗΔΕ, μπορούν να εγγραφούν στο Κεντρικό ΣΗΔΕ και να λάβουν ως υπηρεσία (software as a service) το ΣΗΔΕ Φορέων (για συντομία ΣΗΔΕ-Φ). Πρόκειται για μια εφαρμογή όμοια με τη χρήση ενός τοπικού ΣΗΔΕ, το οποίο υποστηρίζει ροές έγκρισης και υπογραφής ενός βήματος. Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της υπηρεσίας είναι ο φορέας να διαθέτει ψηφιακά πιστοποιητικά από το ΚΣΗΔΕ.

Κατεβάστε τις παρακάτω οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα