34 νέοι φορείς διασυνδέονται στο ΚΣΗΔΕ

Στις 7/9/2022, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 36351 ΕΞ 2022/07-9-2022, διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση των διαδικασιών διασύνδεσης των τοπικών ΣΗΔΕ 34 φορέων με το ΚΣΗΔΕ. Οι νέοι φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται Υπουργεία, νοσοκομεία και υγειονομικές περιφέρειες, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης, έρχονται να ενταχθούν στη λίστα των διασυνδεδεμένων φορέων δημόσιας διοίκησης που, εκπληρώνοντας τη θεσμική τους υποχρέωση βάσει του ν.4727/2020, διακινούν πλέον τα έγγραφά τους μέσω του κεντρικού κόμβου συμβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση, επιτάχυνση και τη διαφάνεια των διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο