ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου https://support.mindigital-shde.gr/(εφεξής Δ.Τ.) υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  

Ο παρών Δ.Τ. περιέχει δεδομένα και υπηρεσίες που ανήκουν, εποπτεύονται ή εξυπηρετούνται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και δεδομένα και υπηρεσίες για τα οποία το Υπουργείο έχει την άδεια επεξεργασίας και διαχείρισής τους.  

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΔ) διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η πλοήγηση στον παρόντα Δ.Τ. προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παρόντων  όρων χρήσης, όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική. Η πλοήγηση του χρήστη και η χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας. Ο χρήστης οφείλει κατά την αλληλεπίδρασή του με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον παρόντα Δ.Τ. να απέχει από κάθε ενέργεια κακόβουλης χρήσης των λογισμικών και των συστημάτων του, από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σύστημα ή υποσύστημα του λογισμικού και από κάθε ενέργεια ταυτοποίησης – εισόδου στις υπηρεσίες  του Δ.Τ  χωρίς εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης. 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 

Από 29-08-2019 ισχύει και εφαρμόζεται ο ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α’) σε προσαρμογή και εναρμόνιση με τον από 25.5.2018 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και της Οδηγίας (ΕΕ 2016/680) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τον οποίο ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δ.Τ., με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την εκάστοτε κείμενη εθνική νομοθεσία στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού του, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα και διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και κατ’ επέκταση την ελληνική νομοθεσία. Για το κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να επιλέξετε την διεύθυνση URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679. 

Προσωπικά Δεδομένα στον Δ.Τ. 

 Το ΥΨΔ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών του Δ.Τ., μόνο όταν οι ίδιοι οι χρήστες εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την εγγραφή τους σε υπηρεσίες.  Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το Υπουργείο, συμμορφούμενο πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των προβλεπόμενων κατά ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των Υποκειμένων ως προς τη χρήση του Δ.Τ  και των υπηρεσιών του, εφόσον προσφέρεται εν προκειμένω δυνατότητα πραγματικής άσκησης στο πλαίσιο λειτουργίας του Δ.Τ., ήτοι:

  1. Το δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους. 
  2. Το δικαίωμα διόρθωσης προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων σας.
  3. Tο δικαίωμα διαγραφής  προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, να διαγραφούν τα δεδομένα σας από τα αρχεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  4. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν. Το δικαίωμα στη φορητότητα προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον. 
  5. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανακαλώντας – εφόσον είχε απαιτηθεί – την συγκατάθεσή σας, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης 

Δηλώσεις. 

 Το ΥΨΔ δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη του Δ.Τ. σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το ΥΨΔ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του Δ.Τ. 

Cookies.  

Το ΥΨΔ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του Δ.Τ. χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies του Δ.Τ. παρέχονται στη σχετική ενότητα. 

Ο  Δ.Τ. ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του Δ.Τ. για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν. 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Οfficer – DPO), τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι:  
Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου ΤΚ: 101 63, Καλλιθέα  

E-mail: dpo@mindigital.gr 

Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προκειμένου για την άσκηση των προβλεπόμενων στην κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία δικαιωμάτων του.Ο επισκέπτης δικαιούται να αναφερθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  , https://www.dpa.gr/ η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο