Δημοσιότητα

Videos

Ημερίδες Ενημέρωσης

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε οπτικοακουστικό υλικό από τις ημερίδες ενημέρωσης που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (14/01 – 18/02) για το «Ψηφιακό παρόν του Ελληνικού Δημοσίου».

Συχνές ερωτήσεις

Για την υπηρεσία ΣΗΔΕΦ είναι η χρήση πρόσφατης έκδοσης φυλλομετρητή.
Για τη διασύνδεση τοπικού ΣΗΔΕ φορέα στον κόμβο του Κεντρικού ΣΗΔΕ είναι η υποστήριξη, από το τοπικό ΣΗΔΕ του φορέα, web services ανοικτών προτύπων και πρωτοκόλλων REST, JSON, HTTP.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι προαπαιτούμενη καθώς ο υπάλληλος για να υπογράψει ψηφιακά ένα έγγραφο, θα πρέπει να μεταβεί στο url: https://webapp.mindigital-shde.gr/login (ελληνική έκδοση εφαρμογής) ή εναλλακτικά στο url: https://sign.mindigital-shde.gr (αγγλική έκδοση εφαρμογής).

 

Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα είναι η ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) συνδέει την ημερομηνία και την ώρα με τα δεδομένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται ευλόγως η δυνατότητα μη ανιχνεύσιμης τροποποίησης των δεδομένων,

β) βασίζεται σε χρονική πηγή ακριβείας συνδεδεμένη με τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα και

γ) φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή έχει υπογραφεί με κάποια άλλη ανάλογη μέθοδο.

 

Είναι η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

Εάν πρόκειται για ψηφιακό δημόσιο έγγραφο το οποίο θα διακινηθεί ηλεκτρονικά τότε αρκεί να υπογραφεί ψηφιακά έτσι ώστε να φτάσει με ασφάλεια στον παραλήπτη.

 

Η "ροή ενός βήματος" αναφέρεται στην εγκριτική ροή (έγκριση ή υπογραφή). Με αυτήν ο υπάλληλος συντάκτης/εισηγητής ενός εγγράφου έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει το προς έγκριση ή προς υπογραφή έγγραφο κάθε φορά σε ένα στέλεχος/υπάλληλο του φορέα του.

 

O φορέας υποβάλει αίτημα για τη λήψη της υπηρεσίας ΣΗΔΕΦ στο url: https://kshderequest.mindigital-shde.gr/

 

Δεδομένου οτι το ΣΗΔΕ-Φ διαθέτει υπηρεσίες ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης τόσο για τα εισερχόμενα όσο και για τα εξερχόμενα έγγραφα, ναι μπορεί το ΣΗΔΕ-Φ να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονική πρωτοκόλληση εγγράφων.

 

Την υπηρεσία ΣΗΔΕ-Φ μπορούν να «λάβουν» γενικά φορείς της Δημόσιας Διοίκησης που δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν δικό τους τοπικό ΣΗΔΕ και τους καλύπτει η λειτουργικότητα της ροής ενός βήματος που παρέχεται από την υπηρεσία ΣΗΔΕ-Φ, όπου δηλαδή δεν απαιτούνται σύνθετες εγκριτικές ροές για την αποστολή ενός εγγράφου.

 

Στην εφαρμογή ΣΗΔΕ-Φ, οι χρήστες/ υπάλληλοι μπορούν να υπογράψουν αποκλειστικά με τις απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές, καθώς η εν λόγω λειτουργικότητα είναι ενσωματωμένη στην υπηρεσία.

 

Μέσω της σελίδας https://support.mindigital-shde.gr/ έχετε την δυνατότητα να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής καθώς και χρήσιμο video που περιγράφει την λειτουργικότητα της.

 

Αρμόδιος για την απόδοση ρόλων στο ΣΗΔΕΦ έιναι ο Διαχειριστής ΣΗΔΕ (ΔΣΗΔΕ)

 

Με την web εφαρμογή (https://webapp.mindigital-shde.gr/) δίνεται η δυνατότητα να υπογράφουμε ένα έγγραφο. Η εφαρμογή ΣΗΔΕ-Φ έχει ενσωματωμένη αυτήν τη λειτουργικότητα.

 

Το ΚΣΗΔΕ είναι ένας κεντρικός κόμβος στον οποίο θα διασυνδεθούν τα τοπικά ΣΗΔΕ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, δεν αντικαθιστά τα τοπικά ΣΗΔΕ αντιθέτως λειτουργεί ως ο κεντρικός κόμβος διασύνδεσής τους προκειμένου να μπορούν να διακινούν ηλεκτρονικά τα έγγραφα μεταξύ τους.

 

O φορέας υποβάλει αίτημα αίτημα διασύνδεσης στο url: https://kshderequest.mindigital-shde.gr/
Στο url https://support.mindigital-shde.gr/ στην ενότητα διαλειτουργικότητα έχει αναρτηθεί η τεκμηρίωση του API της διαλειτουργικότητα

 

Yπάρχει η δυνατότητα χρήσης είτε των υφιστάμενων ψηφιακών υπογραφών (π.χ. usb token) είτε των απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών.

 


Τα απομακρυσμένα ψηφιακά πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού.

 

Για την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού κάθε δικαιούχος ταυτοποιείται φυσικά στον αρμόδιο Διαχειριστή ΨΠ του Φορέα του εμφανίζοντας αυτοπροσώπως την ταυτότητα του.

 

Η μέθοδος λήψης OTP δεν αλλάζει, σε διαφορετική περίπτωση ανακαλείται το υπάρχον ψηφιακό πιστοποιητικό και εκδίδεται νέο.

 

Όχι δεν απαιτείται. Αρκεί να έχει προηγηθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής Google Authenticator με την οποία ο υπάλληλος μπορεί να παράγει κωδικούς OTP.

 

Όχι, ο δικαιούχος ΨΠ θα πρέπει να διαθέτει Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα.

 

Το ΥΠΕΣ είναι αρμόδιο για να ορίσει τους Επόπτες των Περιφερειών στην εφαρμογή. Οι Περιφέρειες αντιστοίχως πρέπει να ορίσουν τους αρμόδιους υπαλλήλους λ.χ. Διαχειριστές ΨΠ με διοικητικές αποφάσεις.

 

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας εικονικών φορέων μέσα στο φορέα και να οριστεί ΔΨΠ για κάθε εικονικό φορέα. Στο υποστηρικτικό υλικό (https://support.mindigital-shde.gr/) περιγράφεται η εν λόγω διαδικασία.

 

Μη έγκυρη διαδικασία ταυτοποίησης, δεν επιτρέπεται από την εφαρμογή ο ΔΨΠ να αποδώσει ψηφιακό πιστοποιητικό στον εαυτό του.

 

Δύναται μέσα από την εφαρμογή να αναληφθούν περισσότεροι από ένας ρόλους αρκεί, όπου απαιτείται, να έχουν εκδοθεί οι κατάλληλες διοικητικές αποφάσεις.

 

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορώ να λάβω τον κωδικό μιας χρήσης για την υπογραφή ενός εγγράφου: είτε στο κινητό μου τηλέφωνο (μέσω Google Authenticator) ή στο υπηρεσιακό μου email. Επισημαίνεται πως ο επιλεγμένος τρόπος ορίζεται κατά την αρχική διαδικασία έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού μου.

 

Γίνεται ανάκληση του ΨΠ από τον Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών του Φορέα του μέσω της εφαρμογής ΚΣΗΔΕ-ΕΔ.

 

Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που ανακαλείται δεν υπάρχει η δυνατότητα επαναχρησιμοποιήσης του.

 

Ναι, σε περίπτωση που η διαδικασία σταματήσει ή ακυρωθεί πριν την ολοκλήρωση της έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού, το ψηφιακό πιστοποιητικό παραμένει διαθέσιμο προς απόδοση.

 

Οι φορείς που έχουν εκδηλώσει επιθυμία λήψης της υπηρεσίας ΣΗΔΕΦ θα ενημερώνονται σταδιακά για τις διαθέσιμες εκπαιδεύσεις.

Ναι είναι υποχρεωτική, όπως προκύπτει και από το θεσμικό πλαίσιο με συγκεκριμένη αναφορά στο άρθρο 18 παρ.4 του Ν.4727/2020

 

Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την ισχύ και την εγκυρότητα του εγγράφου όταν αυτό διακινείται ηλεκτρονικά. Επομένως όταν ένα έγγραφο διακινηθεί σε έντυπη μορφή θα πρέπει να ακολουθεί την διοικητική διαδικασία που ισχύει για την έντυπη διακίνηση των εγγράφων.

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που έχουν υπογραφεί με ψηφιακή υπογραφή παραμένουν σε ισχύ έστω και εάν έχει παρέλθει/λήξει η διάρκεια ισχύος των ψηφιακών πιστοποιητικών.

 

Ναι, εφόσον το έγγραφο που φέρει την ψηφιακή υπογραφή διακινείται ηλεκτρονικά. Αν το έγγραφο εκτυπωθεί, θα πρέπει να ακολουθήσει την διοικητική διαδικασία που ισχύει για την έντυπη διακίνηση των εγγράφων.

 

Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 31368 ΕΞ 2020/09.01.2020 (Β΄4941) η εν λόγω απόφαση ορισμού εκδίδεται από τη Δ/νση Προσωπικού( ή αρμόδια για το προσωπικό υπηρεσία) του οικείου φορέα.

 

Η χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού που εκδίδεται μέσω της ΚΣΗΔΕ-ΕΔ είναι μόνο για τη δημιουργία της ψηφιακής υπογραφής και όχι για κρυπτογράφηση.

 

Για τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΚΣΗΔΕ, το όριο είναι 30MB ανά διακινούμενο αρχείο, είτε κύριο είτε συνημμένο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο