6+1 Καλές Πρακτικές Διασύνδεσης με το ΚΣΗΔΕ

1. Εξασφαλίστε ότι στο εξής η διακίνηση των εγγράφων σας από και προς διασυνδεδεμένους φορείς, επιχειρείται αποκλειστικά μέσω του ΚΣΗΔΕ. 

2. Δημοσιοποιείστε το οργανόγραμμα του φορέα σας στο ΚΣΗΔΕ, κοινοποιώντας όλες τις οργανικές μονάδες που δύνανται να υποδεχτούν έγγραφα. Συστήνεται οι εν λόγω οργανικές μονάδες να φτάνουν μέχρι το επίπεδο Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος. Με το τρόπο αυτό οι φορείς-αποστολείς θα απευθύνουν τα έγγραφα στην εκάστοτε οργανική μονάδα περιορίζοντας τον όγκο της κεντρικής διαχείρισης των εγγράφων. 

3. Βεβαιωθείτε ότι το τοπικό σας ΣΗΔΕ αντλεί από το ΚΣΗΔΕ σε ημερήσια βάση τους καταλόγους των διασυνδεδεμένων φορέων. Καθώς οι φορείς συνδέονται σταδιακά στο ΚΣΗΔΕ, καλώντας σε τακτική βάση το παρεχόμενο API για την άντληση των διασυνδεδεμένων φορέων, το τοπικό σας ΣΗΔΕ ενημερώνεται με τους νέους φορείς που διασυνδέονται και για τυχόν αλλαγές στον οργανισμό τους.

4. Ενημερώστε τους χρήστες του τοπικού σας συστήματος για τη νέα δυνατότητα και τα οφέλη της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων σε εξωτερικούς αποδέκτες μέσω ΚΣΗΔΕ. 

5. Εξασφαλίστε, σε συνεργασία με τον προμηθευτή σας, ότι μελλοντικές εργασίες αναβάθμισης ή συντήρησης του τοπικού σας ΣΗΔΕ δεν διαταράσσουν τη διασύνδεση με το ΚΣΗΔΕ. 

6. Εκμεταλλευτείτε τις προηγμένες δυνατότητες που παρέχει το ΚΣΗΔΕ για εξασφαλισμένη παράδοση, χρονοσήμανση και ιχνηλασιμότητα σε όλο τον κύκλο διακίνησης εγγράφων αλλά και μετά τη λήψη. 

και… 

Αναφέρετε άμεσα τυχόν δυσλειτουργία που παρατηρήσετε στον προμηθευτή σας ή στο https://helpdesk.mindigital-shde.gr/open.php και kshde_support@gsis.gr για θέματα που αφορούν στο ΚΣΗΔΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο