Φορείς που διαθέτουν τοπικό ΣΗΔΕ

Οι φορείς που διαθέτουν τοπικό ΣΗΔΕ ακολουθούν τη διαδικασία διασύνδεσης με το ΚΣΗΔΕ

Κατεβάστε τις παρακάτω οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα