Φορείς που διαθέτουν τοπικό ΣΗΔΕ

Οδηγίες προς τους φορείς που διαθέτουν Τοπικό ΣΗΔΕ και έχουν διασυνδεθεί επιτυχώς με το ΚΣΗΔΕ

Κατεβάστε τις παρακάτω οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα